Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

pink-unicorn-skull
a czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę - jak male dziecko. a przecież kiedy mam mówić obracam wszystko w żart, i nic nie mówię. słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić co się myśli naprawdę.
— Wojaczek

October 27 2014

pink-unicorn-skull
1028 f3f9 500
Reposted frombds bds viaturquoise turquoise
pink-unicorn-skull
7953 4613 500
Reposted fromgrajki grajki viaim-so-retarded im-so-retarded
pink-unicorn-skull
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaemciu emciu
pink-unicorn-skull
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaemciu emciu
2602 c6fb
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
pink-unicorn-skull
5983 99d8
pink-unicorn-skull
pink-unicorn-skull

August 13 2014

pink-unicorn-skull
9457 010d 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viakaktu kaktu
pink-unicorn-skull
1097 2620
Reposted fromretaliate retaliate viaszyy szyy
pink-unicorn-skull
Reposted frommoscow moscow viaszyy szyy
pink-unicorn-skull
8585 e9fd
Reposted fromadaamanth adaamanth viairmelin irmelin
2010 375d
Reposted fromsoplica soplica viairmelin irmelin

August 01 2014

pink-unicorn-skull

July 19 2014

7581 10eb
Reposted fromunco unco viapikkumyy pikkumyy
pink-unicorn-skull
6945 55bf
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viapleple pleple

July 12 2014

pink-unicorn-skull
3336 3905 500
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viaMartak Martak
pink-unicorn-skull
3731 4fe9
Reposted fromcalifornia-love california-love vialubiew0 lubiew0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl